نگاه آشنا

می گردم میان همهمه

میان این قیل و قال

دنبال نگاهی آشنا

هر روز چو دیروز چه غریب میابم خود را

و فردا از نو ...

/ 1 نظر / 31 بازدید
رها

و هرروز غافل از نگاهی که مدتها قبل به من خیره بود. وقتی او را یافتم دیگر نگاهش به غریبه ای، آشنا بود!